22°C
20°C

Portāla www.visitventspils.com privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā portālā www.visitventspils.com (turpmāk – Portāls) tiek ievākti un apstrādāti Portāla lietotāju – fizisko personu dati, kā arī sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām.

1.2. Portāla mērķis ir informēt Portālā lietotājus par tūrisma objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm, aktualitātēm, pasākumiem, publicēt ziņas un oficiālo informāciju par tūrismu un tā darbību saistītos jautājumos galvenokārt par Ventspili, Ventspils novadu, Kurzemi, kā arī visiem Portāla lietotājiem sniegt iespēju nopelnīt vietējo nemonetāro naudu – Ventus.

1.3. Portāla lietotāju fizisko personu datu apstrāde un aizsardzība tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma, datu apstrādes un aizsardzības jomā.

2. Kas ir personas datu pārzinis un kāda ir tā kontaktinformācija?

2.1. Personas datu pārzinis ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63601100, e-pasts: [email protected].

2.2. Portāla darbību koordinē un organizē Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Tūrisma informācijas centrs (turpmāk – TIC), tāpēc informāciju par savu personas datu apstrādi Portālā var saņemt rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot uz telefonu +371 29232226. 

3. Kāda ir personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija?

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par Portālā veikto fizisko personu datu apstrādi.

4. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi?

Portālā galvenokārt tiek apstrādāti personas dati šādiem mērķiem:

 • Portāla lietotāja reģistrēšanai Portālā, pēc tam, kad lietotājs aizpildījis reģistrācijas formu un saņēmis piekļuvi;
 • Ventu administrēšanai, tostarp to izsniegšanai;
 • Ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei un mārketingam;
 • Informatīvu paziņojumu nosūtīšanai uz reģistrēto Portāla lietotāju e-pastu;
 • Pārbaudītu identitāti un novērstu Portāla lietotāju profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;
 • Sīkdatņu izmantošanai Portālā.

5. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs privātuma politikas 4.punktā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir:

 • Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts, proti, datu subjekts (Portāla lietotājs) ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem mērķiem;
 • Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, proti, sekmēt tūrisma attīstību un saimniecisko darbību Ventspils valstspilsētas pašvaldībā.

6. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Portālā, īstenojot šīs privātuma politikas 4.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, tiek apstrādāti šādi fizisko personu dati:

 • Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, vecuma grupa);
 • Kontaktinformācija (piemēram, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sociālo tīklu konti);
 • Portāla lietotāja izvēlētā valoda Portāla lietošanai;
 • Portāla lietotāja nopelnīto Ventu apmērs;
 • Portāla lietotāja izspēlētās spēles Ventu pelnīšanai;
 • Fotogrāfijas;
 • Sīkdatnes: obligātās (nepieciešamas Portāla darbības un funckionalitātes nodrošināšanai. Šīs kategorijas sīkdatnes nodrošina normālu Portāla darbību. Bez šīm sīkdatnēm Portāla darbība nav iespējama, attiecīgi, tās vienmēr tiek izmantotas); neobligātās (sīkdatnes, kuras nav nepieciešamas Portāla stabilas darbības nodrošināšanai, piemēram, dati par Portāla lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus un vietnes navigāciju. Lai šīs funkcijas darbotos nepieciešama Jūsu piekrišana). Papildus informāciju par Portālā izmantotajām sīkdatnēm var apskatīt Portāla Sīkdatņu politikā;
 • Jebkādi citi personas dati, kurus Portāla lietotājs pats pēc savas iniciatīvas ir sniedzis.

7. Kas ir personas datu saņēmēji?

7.1. Portālā apstrādāto personas datu saņēmēji ir:

 • Portālā pārzinis, tostarp TIC darbinieki;
 • Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcas darbinieki, izsniedzot nopelnītos Ventus;
 • Jebkurš Portāla lietotājs (var apskatīt fotogrāfijas ar identificējamām personām);
 • Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” (nodrošina Portāla darbības tehnisko uzturēšanu un uzglabā Portāla lietotāju datus);
 • Portāla uzturētājs.

7.2. Vienlaikus Portāla pārzinis var nodot Portāla lietotāju personas datus citām personām, kurām nodot tos ir Portāla pārziņa tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saņemot Portāla lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu nodošanai.

7.3. Nododot personas datus, Portāla pārzinis nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādei un aizsardzībai.

8. Kāds ir personas datu glabāšanas ilgums?

8.1. Portālā reģistrēto lietotāju datus glabā tik ilgi, līdz Portāla lietotājs dzēš savu kontu vai  kamēr ir spēkā sniegtā piekrišana attiecīgai savu personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

8.2. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

9. Kādas ir datu subjekta tiesības?

9.1. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

9.2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

 • Rakstveida formā klātienē TIC telpās (Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
 • Izmantojot pasta sūtījumu.

9.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, Portāla pārzinis izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.

9.4. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem Regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem.

9.5. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Portāla pārzinim vai Datu valsts inspekcijā.

Seko mums