17°C
19°C

Portāla www.visitventspils.com lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ievietojama informācija Ventspils valstspilsētas pašvaldības Tūrisma informācijas centra (turpmāk – TIC) oficiālajā tīmekļvietnē/ virtuālajā vēstniecībā www.visitventspils.com (turpmāk – portāls), kā arī kārtību, kā portāla lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto portāla saturu un pakalpojumus (Ventu spēles, Sadarbība ar uzņēmumiem, u.c.) ir tiesīga to lietot (turpmāk – lietotājs).

1.2. Portāla lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši visiem portāla lietotājiem neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.

1.3. Portāla darbības mērķis ir informēt portālā lietotājus par tūrisma objektiem, nakstmītnēm, ēdināšanas iestādēm, aktualitātēm, pasākumiem, publicēt ziņas un oficiālo informāciju par tūrismu un tā darbību saistītos jautājumos galvenokārt par Ventspili, Ventspils novadu, Kurzemi, kā arī visiem lietotājiem sniegt iespēju nopelnīt vietējo nemonetāro naudu – Ventus.

1.5. Portāla darbību koordinē un organizē TIC. Portāla darbības tehnisko uzturēšanu nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”. Portāla darbības un satura atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā šiem noteikumiem nodrošina portāla redaktors – TIC darbinieks (turpmāk – portāla redaktors).

1.6. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt portāla lietošanas noteikumus, lai portālas lietotājs savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām.

1.7. TIC nenes atbildību par portāla pieejamību, portāla informācijas koplietošanu, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

1.8. TIC nav nekādā veidā atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

2. Informācijas publicēšana portālā

2.1. Portālā var tikt publicēta tāda informācija, kas atbilst portāla darbības mērķim un saturam.

2.2. Visi portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un aizsardzības jomā. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot normatīvajos aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes un aizsardzības principus. Ar papildus informāciju par lietotāju personas datu apstrādi iespējams iepazīties šeit.

2.3. Nosūtot informāciju publicēšanai portālā, lietotājs TIC vienlaicīgi nodod arī šīs informācijas un ar to saistīto autortiesību objektu publiskošanas tiesības.

2.4. Katrs portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, tajā skaitā, bet ne tikai – sava uzņēmuma datus, fotogrāfijas, video materiālus, saites uz visiem iepriekš minētajiem materiāliem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

2.5. Portāla lietotājam ir atļauta portālā publicētās informācijas izmantošana nekomerciāliem mērķiem bez portāla redaktora atļaujas, norādot atsauces uz portālu un ievērojot Autortiesību likumu un citus normatīvos aktus.

2.6. Portāla lietotājam ir iespēja:

2.6.1. uzdot jautājumu, pieteikt portāla kļūdas labojumu, rakstot uz e-pastu: [email protected] ;

2.6.2. izzināt, dalīties, lejupielādēt mājaslapā publicēto materiālu;

2.6.3. spēlēt virtuālās spēles sadaļā Pelni Ventus” un saņemt nopelnītos Ventus šo noteikumu 4.11. apakšpunktā minētajās vietās;

2.6.4. veidot favorītu grozu un atbilstošu maršrutu savam braucienam (sīkāk sk. šo noteikumu 5. punktā);

2.6.5. saņemt informāciju par lietotāju meklētākajiem objektiem ( “TOP” ikona )(sīkāk sk. šo noteikumu 6. punktā);

2.6.6. pievienot informāciju portāla sadaļā – “Sadarbība ar uzņēmumiem” (sīkāk sk. šo noteikumu7. punktā);

2.6.7. ar portāla redaktora saskaņojumu veikt komerciāla rakstura aktivitātes (ziņojumi, kas ir paredzēti publicēšanai – produkts vai pakalpojums tā potenciālajai sabiedrībai vai patērētājam).

2.7. Portāla lietotājiem ir aizliegts:

2.7.1. portālā ievietot vai nosūtīt informāciju, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības;

2.7.2. aizliegts ievietot nepatiesu vai nepārbaudāmu informāciju, tajā skaitā tādas ziņas, kuru patiesumu faktu trūkuma dēļ nav iespējams pierādīt;

2.7.3. fizisko personu datus bez šo personu piekrišanas;

2.7.4. informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

2.7.5. katram reģistrētajam portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus;

2.7.6. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;

2.7.7. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

2.7.8. informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

2.7.9. informāciju, kura ir politiska – piem., varētu tikt uzskatīta par politisku aģitāciju un/vai nomelnošanu;

2.7.10. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

2.7.11. informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

2.7.12. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

2.7.13. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla normālu darbību un drošību.

2.8. Konstatējot šo noteikumu 2.7. punktā minētās informācijas izvietošanu, TICir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

2.9. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu pieder tikai un vienīgi TIC. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti TIC.

2.10. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu TIC tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret TIC un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

3. Portāla redaktora tiesības un pienākumi

3.1. Portāla redaktoram ir tiesības pārliecināties par publicēšanai iesūtītās informācijas patiesumu, precizitāti un objektivitāti, un, šaubu gadījumā, to nepublicēt bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī dzēst informāciju, kas satur nepatiesu vai nepārbaudāmu informāciju jeb neatbilst šo noteikumu prasībām, kā arī ierobežot vai liegt lietotājam pieeju portālam, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

3.2. Veicot savus pienākumus, portāla redaktors ir redakcionāli neatkarīgs.

3.3. Portāla redaktors un TIC neatbild par publicēšanai iesūtītās informācijas patiesumu, precizitāti un objektivitāti.

3.4. Portāla redaktors un TIC neuzņemas atbildību par portāla lietotāju un informācijas sniedzēju īstenotām darbībām, kas aizskārušas citu personu tiesiskās intereses, kā arī par pārpublicēto informāciju no citiem informācijas avotiem.

3.5. Portāla redaktoram ir pienākums informēt TIC vadītāju par konstatētiem iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

4. Pelni Ventus

4.1. Sadaļa, kurā portāla lietotāji var ne tikai spēlēt virtuālās spēles, bet arī iepazīties ar Ventiem un uzzināt par to pieņemšanas vietām.

Ventu logo
(Ventu logo)

4.2. Venti = Atlaižu kupons. Venti ir nemonetārs norēķināšanās līdzeklis Ventspils pilsētā kopš 2011. gada – vietējā naudas vienība, kas sniedz privilēģijas apmeklējot dažādas atpūtas un izklaides vietas Ventspilī. Venti neaizstāj Latvijas nacionālo valūtu – euro.

4.3. Portālu var lietot visi tā apmeklētāji, bet Ventus var pelnīt tikai tie, kuri autorizējas sadaļā “Pelni Ventus”, izmantojot kādu no piedāvātajiem autorizācijas veidiem (sociālie tīkli vai Google). Lietotājam jābūt vecākam par 13 gadiem.

4.4. Šobrīd Ventiem ir 6 dažādi nomināli: 5; 10; 20; 50; 100 un 500. Uz visām Ventu naudas zīmēm attēlotas Latvijā ievērojamu mākslinieku veidotas govis, kas pilsētā tika izvietotas starptautiskā “Ventspils Govju parāde 2002” ietvaros.

4.5. Uz balvu – Venti – pretendē visi reģistrētie portāla lietotāji, kas darbojas atbilstoši portāla lietošanas noteikumiem.

4.6. Par katru spēli nopelnītais Ventu daudzums parādās portāla lietotāja kontā.

4.7. Maksimālais Ventu skaits viena lietotāja kontā ir 2 000 Venti. Kad šis apjoms tiek sasniegts, lietotājs var turpināt piedalīties portāla aktivitātēs, bet par tām Ventus vairs nesaņem. Ventus var saņemt 1x reizi mēnesī.

4.8. Ventu kurss: 1 EUR = 100 Venti.

4.9. Par reģistrēšanos (jauna profila izveidošanu) portālā lietotāji saņem vienreizēju balvu 50 Ventu apmērā. Uz šo balvu katrs reģistrētais lietotājs pretendē tikai vienu reizi.

4.10. Reģistrēties portālā katra persona var vienu reizi, vienā valodā ar vienu no piedāvātajiem sociālajiem tīkliem.

4.11. Katrs reģistrētais portāla lietotājs saņem unikālo drošības kodu.

4.12. Uzrādot savu unikālo drošības kodu un personu apliecinošu dokumentu, reģistrētie portāla lietotāji var samainīt savus virtuāli nopelnītos Ventus pret īstiem: TIC (Dārzu iela 6, Ventspils) vai Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcā (Lielais prospekts 33, Ventspils).

4.13. Virtuāli nopelnītie Venti jāizņem ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā pēc to saņemšanas. Ja minētajā termiņā Venti netiek izņemti, tad tie tiek automātiski dzēsti no lietotāja konta.

4.14. Ventus var izmantot vairākos Ventspils tūrisma objektos kā atlaižu kuponus. Sīkāka informācija par norēķināšanās vietām ir portāla sadaļā “Pelni Ventus”. Katrs tūrisma objekts pats nosaka piemērojamo atlaidi ar Ventiem. Ventu pieņemšanas daudzums var mainīties atkarībā no sezonas.

(Informatīvā Ventu uzlīme)

4.15. Ventu norēķināšanās vietās tiek izvietotas uzlīmes.

4.16. Visām Ventu norēķināšanās vietām mājaslapā, kā arī TIC materiālos ir pievienots Ventu logo.

4.17. Ventspils un Ventspils novada uzņēmējiem ir iespēja pieteikties par Ventu sadarbības partneri un kļūt par vienu no Ventu norēķināšanās vietām.

4.18. Ventu izmantošana paredzēta Ventspils tūrisma objektos kā atlaižu kupons vai lietojams kā suvenīrs. Ventus nav iespējams samainīt pret Latvijas Republikā ieviesto oficiālo valūtu – eiro, kā arī ventu lietotājs nedrīkst veikt nopelnīto ventu tālāku tirdzniecību, par ko tiek saņemta atlīdzība.

5. Favorītu grozs – Maršrutu veidotājs

5.1. Portālā pie katras izvietotās informācijas ir atspoguļota sirds, kas ir aktīva poga.

5.2. Portāla lietotājiem atzīmējot sirdi ir iespēja atlasīt interesējošo portāla saturu favorītu grozā un to pēc tam apskatīt, kā arī atsevišķi izdrukāt.

5.3. Atzīmēto sirdi var arī atcelt vēlreiz uz tās uzpiežot. Kad sirds ir aktīva favorītu grozā tā ir pildīta, kad neaktīva tad tikai dzeltena sirds kontūra.

5.4. Favorītu groza papildus funkcija ir maršuta veidotājs, tas veidojas automātiski tādā kārtībā, kādā atzīmē favorītus.

5.5. Favorītu numerācijas kārtību ir iespējams mainīt un pēc tam izmantot arī drukātā veidā.

5.6. Drukātā veidā tiek atspoguļota informācija ar objekta nosaukumu, kontaktālruni un adresi.

5.7. Favorītu grozā izveidojas karte, kur spiežot uz katras no izvelētajām vietām var saņemt google norādes.

5.8. Favorītu grozā esošā informācija tiek uzglabāta tik ilgi, cik lietotājam nepieciešams. Portāla lietotājam pašam ir jāizdzēš favorītu groza saturs, lai veidotu jaunu favorītu sarakstu.

6. TOP

(TOP ikona)

Tā ir dzeltena ikona, kas informē portāla lietotājus par to, ko visvairāk meklē portāla saturā.

7. Sadarbība ar uzņēmumiem

7.1. Sadaļa, kurā iespējams reģistrēt profilu un izvietot ar tūrisma nozari saistīta uzņēmuma informāciju (ēdinātājs, naktsmītne, laivu noma un u.c.) par Ventspili un Ventspils novadu.

7.2. Sadaļa paredzēta uzņēmējiem, kas vēlas sadarboties ar TIC un veidot labāku pakalpojumu klāstu Ventspils pilsētai un novadam.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Portāla lietotājiem un informācijas sniedzējiem ir pienākums iepazīties un ievērot šos noteikumus un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz portāla drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu vai portāla darbības traucēšanu.

8.2. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp TICun portāla lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

8.3. Portāla lietošanas noteikumu jaunā versija stājas spēkā ar brīdi, kad tā publiskota portālā.

Seko mums