17°C
19°C

Portaali www.visitventspils.com privaatsuspoliitika

1. Üldtingimused

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika annab teavet selle kohta, kuidas portaal www.visitventspils.com (edaspidi – Portaal) kogub ja töötleb Portaali kasutajate – füüsiliste isikute – andmeid, samuti annab teavet andmesubjekti õiguste kohta.

1.2. Portaali eesmärk on teavitada Portaali kasutajaid turismiobjektidest, majutusasutustest, toitlustusasutustest, uudistest, sündmustest, avaldada uudiseid ja ametlikku teavet turismi ja selle tegevuse kohta peamiselt Ventspilsi, Ventspilsi piirkonna, Kurzemi kohta, samuti anda kõigile Portaali kasutajatele võimalus teenida kohalikku mitterahalist raha – Vente.

1.3. Portaali kasutajate isikuandmete töötlemine ja kaitsmine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi – Määrus), isikuandmete töötlemise seadusega ja teiste eraelu puutumatuse, andmetöötluse ja -kaitse valdkonna kehtivate seadustega.

2. Kes on isikuandmete vastutav töötleja ja millised on tema kontaktandmed?

2.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Ventspilsi linna omavalitsusasutus “Ventspilsi linnavolikogu Administratsioon”, aadress: Jūras tänav 36, Ventspils, LV-3601, telefon: 63601100, e-post: [email protected].

2.2. Portaali tööd koordineerib ja korraldab ,,Ventspilsi linnavolikogu administratsioon”, Turismiinfokeskus (edaspidi – TIC), mistõttu on võimalik saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta Portaalis, kirjutades e-posti aadressile:[email protected] või helistades telefonile+371 29232226.

3. Mis on isikuandmete kaitse ametniku kontaktandmed?

Isikuandmete kaitse spetsialisti kontaktandmed: [email protected]. Neid kontaktandmeid kasutades saate teavet või esitada kaebuse isikuandmete töötlemise kohta portaalis.

4. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Portaal töötleb isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • Portaali kasutaja registreerimiseks Portaalis pärast seda, kui kasutaja on täitnud registreerimisvormi ja saanud juurdepääsu;
 • Ventide haldamiseks, sh nende väljastamiseks;
 • Illustreerida kunstilistel eesmärkidel, reklaamimiseks ja turunduseks;
 • Portaali registreeritud kasutajate e-postile informatiivsete teadete saatmine;
 • Kinnitada identiteeti ja vältida Portaali kasutajaprofiilide ebaseaduslikku kasutamist, samuti tagada Portaali turvaline keskkond;
 • Küpsiste kasutamine portaalis.

5. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

 • Määruse artikli 6 punkti 1 a) alapunkt st andmesubjekt (Portaali kasutaja) on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel eesmärgil;
 • Määruse artikli 6 punkti 1 e) alapunkt- töötlemine on vajalik avalikes huvides täidetava ülesande täitmiseks või juhile seaduslikult antud ametivolituste teostamiseks, nimelt turismi ja majandustegevuse arengu edendamiseks Ventspilsi linna omavalitsuses.

6. Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 3 sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmisel töödeldakse portaalis järgmisi füüsiliste isikute isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmed (nt nimi, perekonnanimi, vanuserühm);
 • Kontaktteave (nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sotsiaalmeedia kontod);
 • Portaali kasutaja poolt Portaali kasutamiseks valitud keel;
 • Portaali kasutaja teenitud Ventide summa;
 • Mängud, mida portaali kasutaja Ventide teenimiseks mängib;
 • Fotod;
 • Küpsised: kohustuslikud (vajalikud Portaali toimimise ja funktsionaalsuse tagamiseks. Selle kategooria küpsised tagavad Portaali normaalse töö. Ilma nende küpsisteta ei ole Portaali töö võimalik, vastavalt kasutatakse neid alati ); valikulised (küpsised, mis ei ole portaali stabiilseks tööks vajalikud, nt andmed portaali kasutaja geograafilise asukoha, brauseri tüübi ja versiooni, külastusaja, lehtede vaatamiste ja veebisaidil navigeerimise kohta. Nende funktsioonide töötamiseks on vaja Teie nõusolekut ).Lisainfot Portaalis kasutatavate küpsiste kohta saab vaadata Portaali Küpsistepoliitikast; ). Papildus informāciju par Portālā izmantotajām sīkdatnēm var apskatīt Portāla Sīkdatņu politikā;
 • Kõik muud isikuandmed, mille Portaali kasutaja on omal algatusel esitanud.

7. Kes on isikuandmete saajad?

7.1. Portaalis töödeldavate isikuandmete saajad on:

 • Portaali administraator, sealhulgas TICi töötajad;
 • Olümpiakeskuse “Ventspils” hotelli töötajad, kes annavad välja teenitud Vente;
 • Iga Portaali kasutaja ( saab vaadata fotod tuvastatavate isikutega);
 • Ventspilsi linna omavalitsusasutus “Ventspilsi Digikeskus” (tagab Portaali töö tehnilise hoolduse ja säilitab Portaali kasutajaandmeid);
 • Portaali hooldaja.

7.2. Samas on Portaalihalduril võimalik edastada Portaali kasutajate isikuandmeid teistele isikutele, kellele on Portaalihalduri õigus või kohustus need vastavalt normatiivaktidele edastada,või kui on Portaali kasutajalt saadut nõusolek edastada nende isikuandmed.

7.3. Isikuandmete edastamisel tagab Portaali haldaja normatiivaktides sätestatud isikuandmete töötlemise ja kaitse korra.

8. Mis on isikuandmete säilitamise kestus

8.1. Portaalis registreeritud kasutajate andmeid säilitatakse seni, kuni portaali kasutaja oma konto kustutab või tema isikuandmete vastavaks töötlemiseks antud nõusoleku kehtivuseni, kui andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.

8.2. Pärast säilitamisperioodi lõppu isikuandmed kustutatakse jäädavalt, välja arvatud juhul, kui tekib nende säilitamise kohustus vastavalt normatiivaktidele.

9. Millised on andmesubjekti õigused?

9.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemise vastutava töötleja poole ja nõuda teabe andmist oma isikuandmete töötlemise kohta, samuti nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele.

9.2. Andmesubjekt saab esitada taotluse oma õiguste teostamiseks järgmisel viisil:

 • Kirjalikult isiklikult TIC ruumides (Dārzu tänav 6, Ventspils, LV-3601), esitades isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart), kuna andmesubjekt on kohustatud end tuvastama;
 • Posti teel.

9.3. Andmesubjektilt Määruse artiklite 15, – 22 kohaste õiguste teostamise taotluse saamisel hindab Portaalihaldur, kas taotluses sisalduvat taotlust saab rahuldada või on Määruses ja muudes normatiivaktides sätestatud erandeid, kui andmesubjekti taotlust ei ole võimalik rahuldada.

9.4. Kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti antud nõusolek, on andmesubjektil õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, kuid see ei mõjuta teostatavate töötlemistoimingute seaduslikkust ,kui nõusolek kehtis. Nõusoleku tagasivõtmisega ei saa peatada isikuandmete töötlemist, mis toimub muudel Määruses nimetatud õiguslikel alustel.

9.5. Andmesubjektil on õigus esitada oma isikuandmete ebaseadusliku töötlemise kohta kaebus Portaalihaldurile või Riigi Infosüsteemi Ametile.

Järgnege meile