12°C
19°C

Svetainės www.visitventspils.com privatumo politika

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Ši privatumo politikos aprašas suteiks informacijos apie tai, kaip svetainėje www.visitventspils.com (toliau – Svetainė) renkami ir tvarkomi Svetainės naudotojų – fizinių asmenų duomenys, taip pat kaip užtikrinamos duomenų subjektų teisės.

1.2. Svetainės tikslas – informuoti Svetainės naudotojus apie turistinius objektus, nakvynės, maitinimo įstaigas, aktualijas, renginius, skelbti naujienas ir oficialią informaciją apie turizmą ir šios srities veiklą, daugiausia susijusią su Ventspiliu, Ventspilio apylinkėmis, Kuržeme, taip pat suteikti visiems Svetainės naudotojams galimybę užsidirbti vietinės nemonetarinės valiutos – ventų.

1.3. Svetainės naudotojų fizinių asmenų duomenų tvarkymas ir apsaugą reglamentuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas), Fizinių asmenų duomenų tvarkymo įstatymas ir kiti teisės aktai, kurie užtikrina privatumą duomenų tvarkymo ir apsaugos srityje.

2. Kas yra asmens duomenų valdytojas ir kokia jo kontaktinė informacija?

2.1. Asmens duomenų valdytojas yra Ventspilio savivaldybės įstaiga – Ventspilio savivaldybės administracija, adresas: Jūras g. 36, Ventspilis, LV-3601, telefonas: 63601100, el. pašto adresas: [email protected].

2.2. Su svetaine susijusią veiklą koordinuoja ir organizuoja Ventspilio savivaldybės administracijos Turizmo informacijos centras (toliau – TIC), daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Svetainėje galima gauti rašant el. pašto adresu: [email protected] arba skambinant telefonu +371 29232226.

3. Kokia yra asmens duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija?

Su asmens duomenų apsaugas specialistu susisiekti galima el. paštu: [email protected]. Naudojant šį kontaktinį el. pašto adresą, galima gauti informacijos arba pateikti skundą, susijusį u Svetainėje atliekamu fizinių asmenų duomenų tvarkymu.

4. Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai?

Svetainėje duomenys daugiausia tvarkomi šiais tikslais:

 • Svetainės naudotojo įregistravimui Svetainėje po to, kai naudotojas užpildė registracijos formą ir buvo suteikta prieiga;
 • Ventų administravimui, įskaitant jų išdavimą;
 • Iliustravimo tikslais, viešinimui ir rinkodarai;
 • Informacinių pranešimų siuntimui Svetainės naudotojo el. pašto adresu ir registravimui;
 • Tapatybės tikrinimui ir apsaugai, vykdomai tam, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam Svetainės naudotojo profilio naudojimui, taip pat saugios Svetainės aplinkos kūrimui;
 • Slapukų naudojimui Svetainėje.

5. Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, kai duomenys tvarkomi šios privatumo politikos 4-ioje dalyje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

 • Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas – atvejis, kai duomenų subjektas (Svetainės naudotojas) yra davęs sutikimą tvarkyti asmens duomenis tam tikru tikslu arba keliais tikslais;
 • Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas – atvejis, kai duomenys tvarkomi, siekiant įvykdyti užduotį, ginant viešąjį interesą arba įgyvendinant valdžios institucijoms teisėtai suteiktus tarnybinius įgaliojimus, įskaitant Ventspilio savivaldybės turizmo ir ekonominės veiklos plėtrą.

6. Kokie asmens duomenys tvarkomi?

Svetainėje, įgyvendinant šios privatumo politikos 4 punkte nurodytus tvarkymo tikslus, tvarkomi šie asmens duomenys:

 • Identifikaciniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, amžiaus grupė);
 • Kontaktinė informacija (pvz., gyvenamosios vietos adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, socialinių tinklų paskyros);
 • Svetainės naudotojo pasirinkta Svetainės kalba;
 • Svetainės naudotojo pelnytas ventų kiekis;
 • Svetainės naudotojo žaisti žaidimai, siekiant pelnyti ventų;
 • Fotografijos;
 • Slapukai: privalomi (būtini Svetainės veikimui ir funkcionalumui užtikrinti, šios kategorijos slapukai užtikrina normalų Svetainės veikimą, be šių slapukų Svetainės veikimas būtų neįmanomas, todėl jie visada naudojami); neprivalomi (slapukai, kurie nėra būtini stabiliam Svetainės veikimui palaikyti, pvz., renkantys duomenis apie Svetainės naudotojo geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, apsilankymo laiką, puslapių peržiūras ir naršymą svetainėje, kad jie galėtų veikti, reikalingas Jūsų sutikimas). ). Papildus informāciju par Portālā izmantotajām sīkdatnēm var apskatīt Portāla Sīkdatņu politikā;
 • Bet kokie kiti asmens duomenys, kuriuos Svetainės naudotojas pats savo iniciatyva yra pateikęs.

7. Kas yra asmens duomenų gavėjai?

7.1. Svetainėje tvarkomų asmens duomenų gavėjai yra:

 • Svetainės valdytojas, įskaitant TIC darbuotojus;
 • Olimpinio centro „Ventspils“ viešbučio darbuotojai, išduodant pelnytus ventus;
 • Bet kuris Svetainės naudotojas (gali peržiūrėti fotografijas su identifikuojamais asmenimis);
 • Ventspilio savivaldybės įstaiga „Ventspilio skaitmeninis centras“ (užtikrina Svetainės techninį palaikymą ir saugo Svetainės naudotojų duomenis);
 • Svetainės palaikytojas.

7.2. Taip pat Svetainės valdytojas gali perduoti Svetainės naudotojo asmens duomenis kitiems asmenims, kuriems Svetainės valdytojas turi teisę arba privalo juos perduoti, vadovaudamasis norminiais teisės aktais arba gavęs aiškų ir nedviprasmišką Svetainės naudotojo sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo.

7.3. Perduodamas asmens duomenis, Svetainės valdytojas laikosi asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos procedūrų, nustatytų norminiuose teisės aktuose.

8. Kokia yra asmens duomenų saugojimo trukmė?

8.1. Registruoto Svetainės naudotojo duomenys saugomi tol, kol Svetainės naudotojas ištrina savo paskyrą arba kol galioja jo duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis, jeigu nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

8.2. Pasibaigus saugojimo laikui, asmens duomenys bus visam laikui ištrinti, išskyrus atvejus, kai norminiais teisės aktais nustatyta prievolė juos saugoti.

9. Kokios yra duomenų subjekto teisės?

9.1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir prašyti suteikti informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą, taip pat reikalauti ištaisyti, ištrinti jo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba pareikšti nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

9.2. Duomenų subjektas gali pateikti prašymą, susijusį su jo teisėmis tokiais būdais:

 • Rašytine forma, tiesiogiai TIC patalpose (Dārzu g. 6, Ventspilis, LV-3601), parodžius asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz.,, pasą arba tapatybės kortelę), nes duomenų subjektas privalo prisistatyti;
 • Laišku, išsiųstu paštu.

9.3. Gavęs duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo, vadovaujantis Reglamento 15- 22 str., Svetainės valdytojas įvertina, ar pateiktas prašymas patenkinamas, ar nėra Reglamente ir kituose norminiuose teisės aktuose išimčių, dėl kurių duomenų subjekto prašymas negalėtų būti patenkintas.

9.4. Jeigu asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto duotas sutikimas, duomenų subjektas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, tačiau tai neturi įtakos pirmiau atliktos tvarkymo procedūros teisėtumui, kol sutikimas galiojo. Net atšaukus sutikimą, asmens duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitu Reglamente nurodytu teisiniu pagrindu, negali būti sustabdytas.

9.5. Duomenų subjektas turi teisę paduoti skundą dėl neteisėto jo asmens duomenų tvarkymo Svetainės valdytojui arba Valstybinei duomenų inspekcijai.

Sekti mus