4°C

Naudojimosi svetaine www.visitventspils.com taisyklės

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Šios taisyklės nustato tvarką, kuria galima naudotis informacija, patalpinta Ventspilio savivaldybės Turizmo informacijos centro (toliau – TIC) oficialioje tinklavietėje ir (arba) virtualioje svetainėje www.visitventspils.com (toliau – svetainė), taip pat, kaip bet kuris fizinis arba juridinis asmuo (toliau – naudotojas), kuris naudojasi svetainės turiniu ir paslaugomis (žaidimai su ventais, bendradarbiavimas su įmonėmis ir kt.) gali teisėtai tai daryti

1.2. Naudojimosi taisyklės yra privalomos ir įpareigojančios visus svetainės naudotojus, nesvarbu, ar naudotojas yra registruotas, ar ne.

1.3. Svetainės veiklos tikslas – informuoti svetainės naudotojus apie turizmo objektus, nakvynės ir maitinimo įstaigas, akualijas, renginius, skelbti naujienas ir oficialią informaciją apie turizmą ir su juo susijusius įvykius, skirtą daugiausia Ventspiliui ir Ventspilio apylinkėms, Kuržemei, taip pat suteikti visiems svetainės naudotojams galimybę užsidirbti vietinės nemonetarinės valiutos – ventų.

1.5. Svetainės veiklą koordinuoja ir organizuoja TIC. Svetainės techninį palaikymą teikia Ventspilio savivaldybės įstaiga „Ventspilio skaitmeninis centras“. Svetainės veiklos ir turinio atitiktį, vadovaudamasis norminiais teisės aktais, taip pat šiomis taisyklėmis, užtikrina svetainės redaktorius – TIC darbuotojus (toliau – svetainės redaktorius).

1.6. Naudojimasis svetaine laikomas naudotojo sutikimu su šiomis taisyklėmis, įskaitant bet kokius jų pakeitimus. Kiekvienas besinaudojantis svetaine turi reguliariai susipažinti su svetainės naudojimo taisyklėmis, kad būtų laiku informuotas apie padarytus jų pakeitimus.

1.7. TIC neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su svetainės prieinamumu, joje esančios informacijos bendrinimu, bet kokiomis techninio pobūdžio svetainės veikimo problemomis, svetainės naudotojo profilio duomenų pakeitimu, prisijungus kitam neautorizuotam asmeniui.

1.8. TIC neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, kuriuos svetainės naudotojai gali patirti dėl to, kad naudojosi svetaine ir joje prieinamomis paslaugomis.

2. Informacijos skelbimas svetainėje

2.1. Svetainėje gali būti skelbiama tokia informacija, kuri atitinka svetainės paskirtį ir turinį.

2.2. Visi svetainėje patalpinti naudotojų asmens duomenys yra saugomi pagal asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Šių duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis norminiuose teisės aktuose nustatytais bendraisiais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principais. Papildomą informaciją apie naudotojų asmens duomenų tvarkymą rasite čia:

2.3. Siųsdamas informaciją, kad ji būtų skelbiama svetainėje, jos naudotojas TIC taip pat perduoda ir su šia informacija susijusias autorių teises.

2.4. Kiekvienas svetainės naudotojas yra atsakingas už bet kokią informaciją, kurią jis talpina svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, įmonės duomenis, nuotraukas, vaizdo medžiagą, nuorodas į pirmiau minėtą medžiagą, taip pat prisiima visą atsakomybę už pasekmes (įskaitant teisines), kurių galėtų atsirasti dėl tokios informacijos paskelbimo ar siuntimo.

2.5. Svetainės naudotojui leidžiama naudoti svetainėje skelbiamą informaciją nekomerciniais tikslais be svetainės redaktoriaus leidimo, pateikus nuorodas į svetainę bei laikantis Autorių teisių įstatymo ir kitų norminių teisės aktų.

2.6. Svetainės naudotojas turi galimybę:

2.6.1. užduoti klausimą, prašyti ištaisyti klaidą svetainėje, parašęs el. pašto adresu: [email protected];

2.6.2. naudoti, dalintis, atsisiųsti svetainėje skelbiamą medžiagą;

2.6.3. žaisti virtualius žaidimus skyrelyje Pelnyk ventus“ ir gauti tuos ventus šių taisyklių 4.11 papunktyje nurodytose vietose;

2.6.4. susikurti mėgstamų dalykų krepšelį ir atinkamą kelionės maršrutą (išsamiau – šių taisyklių 5 punkte);

2.6.5. gauti informaciją apie naudotojų dažniausiai ieškomus objektus ( piktograma „TOP“) (išsamiau – šių taisyklių 6 punkte);

2.6.6. Įkelti informaciją į svetainės skyrelį – „Bendradarbiavimas su įmonėmis“ (išsamiau – šių taisyklių 7 punkte);

2.6.7. 2.6.7. svetainės redaktoriui leidus, vykdyti komercinio pobūdžio veiklą (siųsti pranešimus, skirtus publikuoti – apie prekes arba paslaugas tam tikrai visuomenės grupei, arba vartotojui).

2.7. Svetainės naudotojams draudžiama:

2.7.1. svetainėje talpinti arba siųsti informaciją, kuri pažeidžia norminių teisės aktų nuostatas;

2.7.2. skelbti melagingą arba nepatikrinamą informaciją, įskaitant informaciją, kurios dėl faktų trūkumo negalima pagrįsti;

2.7.3. skelbti fizinių asmenų duomenis be jų sutikimo;

2.7.4. teikti informaciją (įskaitant fotografijas, vaizdo ir garso medžiagą), kurios talpinimas arba siuntimas pažeidžia trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises (autorių ir kt.);

2.7.5. kiekvienas registruotas svetainės naudotojas įsipareigoja neatskleisti savo prieigos prie svetainės duomenų kitiems asmenims;

2.7.6. draudžiama informacija, kuri įžeidžia asmens garbę ir orumą;

2.7.7. informacija, kuri kursto smurtą, rasinę neapykantą arba skatina kitą neteisėtą veiklą;

2.7.8. informacija, kuri yra vulgari, išsityčiojanti arba kitaip įžeidžianti;

informacija, kuri yra politinė – pvz., galėtų būti palaikyta politine agitacija ir (arba) šmeižimu;

2.7.10. turinys, su kuriuo persiunčiami kompiuteriniai virusai arba sukurtas siekiant pakenkti kompiuterių arba elektroninės programinės įrangos veikimui (saugai);

2.7.11. informacija, kuri yra nepageidaujamų pranešimų (šlamšto, brukalų, grandininių laiškų) arba neleistinos reklamos pobūdžio;

2.7.12. informacija, kuri yra pornografinė arba pernelyg erotiška;

2.7.13. kitų rūšių informacija, kuri turi arba gali įtakos svetainės normaliai veiklai ir saugai.

2.8. Jeigu patalpinama 2.7 punkte nurodyta informacija, TIC turi teisę nedelsiant šią informaciją ištrinti, taip pat panaikinti šią informaciją patalpinusiojo profilį arba laikinai blokuoti prieigą prie jos.

2.9. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su svetaine, priklauso išimtinai TIC. Pažeidęs šias teises, asmuo atsako pagal įstatymus, taip pat yra visiškai atsakingas (-a) už visą TIC patirtą žalą.

2.10. Svetainės naudotojas įsipareigoja padaryti viską, kas būtina, kad TIC būtų apsaugotas ir nebūtų pateikiami jokie trečiųjų asmenų reikalavimai arba pretenzijos, kurie galėtų būti pareikšti arba galėtų kokiu nors būdu susiję su svetainės naudotojo naudojimusi minėta svetaine.

3. Svetainės redaktoriaus teisės ir pareigos

3.1. Svetainės redaktorius turi teisę patikrinti pateiktos skelbti informacijos tikrumą, tikslumą ir objektyvumą, ir, kilus abejonių, jos neskelbti be jokio išankstinio paaiškinimo, taip pat ištrinti informaciją, kurioje yra melagingų arba nepatikrinamų duomenų arba ji yra tokio pobūdžio, kuris netinkamas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, taip pat apriboti arba nebesuteikti naudotojui prieigos prie svetainės, neprisiimdamas jokios atsakomybės.

3.2. Vykdydamas savo pareigas, redaktorius veikia nepriklausomai.

3.3. Svetainės redaktorius ir TIC neatsako už spausdinti atsiųstos informacijos tikrumą, tikslumą ir objektyvumą.

3.4. Svetainės redaktorius ir TIC neprisiima atsakomybės už svetainės naudotojų ir informacijos teikėjų atliktus veiksmus, kurie pažeidė kitų asmenų teisėtus interesus, taip pat už perpublikuotą informaciją, paimtą iš kitų informacijos šaltinių.

3.5. Svetainės redaktoriui privaloma informuoti TIC vadovą, jeigu būtų nustatyti norminių teisės aktų pažeidimai.

4. Pelnyk ventus

4.1. Skyrelis, kuriame svetainės naudotojai gali ne tik žaisti virtualius žaidimus, bet ir sužinoti, kas yra ventai bei kuriose jie yra priimami.

(Ventu logotipas)
(Ventu logotipas)

4.2. Ventai = nuolaidų kuponas. Ventai yra nemonetarinė atsiskaitymo priemonė Ventspilio mieste nuo 2011 metų – tai vietinis pinigų ekvivalentas, kuris suteikia privilegijų lankantis įvairiose poilsio ir pramogų vietose Ventspilyje. Ventai neatstoja Latvijos nacionalinės valiutos – euro.

4.3. Svetaine gali naudotis visi jos lankytojai, tačiau ventų pelnyti gali tik tie, kurie atlieka autorizaciją skyrelyje „Pelnyk ventų“, naudodami vieną iš siūlomų autorizacijos būdų (socialiniai tinklai arba „Google“). Asmuo turi būti vyresnis nei 13 metų.

4.4. Šiuo metu ventai yra 6 skirtingų nominalų: 5; 10; 20; 50; 100 ir 500. Ant visų ventų yra pavaizduota Latvijoje išvestos garsios rūšies karvė, kuri mieste pirmą kartą atsirado, kai buvo surengtas tarptautinis renginys „Ventspilio karvių paradas 2002“.

4.5. Į prizą – ventus – pretenduoja visi registruoti svetainės naudotojai, kurie joje vykdo veiklą, laikydamiesi naudojimosi taisyklių.

4.6. Svetainės naudotojo paskyroje rodoma kiekvieno žaidimo metu pelnytų ventų suma.

4.7. Didžiausias galimas ventu skaičius vieno naudotojo sąskaitoje yra 2 000 ventų. Kai šis kiekis pasiekiamas, naudotojas gali tęsti veiklą ir toliau naudotis svetaine, bet už tai ventų daugiau negauna. Ventus galima pelnyti 1 kartą per mėnesį.

4.8. Ventų kursas: 1 EUR = 100 ventų.

4.9. Už registravimąsi (naujo profilio sukūrimą) svetainės naudotojai gauna vienkartinį prizą –50 ventų. Į šį prizą kiekvienas registruotas naudotojas pretenduoja tik vieną kartą.

4.10. Registruotis svetainėje kiekvienas asmuo gali vieną kartą, viena kalba, prisijungdamas su vienu iš siūlomų socialinių tinklų.

4.11. Kiekvienas registruotas svetainės naudotojas gauna unikalų saugos kodą.

4.12. Parodę savo unikalų saugos kodą ir asmens tapatybę apatvirtinantį dokumentą, registruoti svetainės naudotojai gali iškeisti savo virtualiai pelnytus Ventus į tikrus: TIC (Dārzu g. 6, Ventspilis) arba Olimpinio centro „Ventspils“ viešbutyje (Dydysis prospektas 33, Ventspilis).

4.13. Virtualiai pelnytus Ventus reikia išsiimti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo jų gavimo. Jeigu per minėtą laikotarpį ventai neišsimami, jie automatiškai ištrinami iš naudotojo paskyros.

4.14. Ventus galima panaudoti įvairiuose Ventspilio turizmo objektuose kaip nuolaidų kuponus. Išsamesnė informacija apie galimo panaudojimo vietas yra svetainės skyrelyje „Pelnyk ventų“. Kiekvienas turizmo objektas pats nustato nuolaidą, suteikiamą turint ventų. Priimamų ventų kiekis gali keistis, tai priklauso nuo sezono.

(Informacinis Ventu lipdukas)

4.15. Vietose, kuriose galima atsiskaityti ventais, kaip ženklas yra priklijuotas lipdukas.

4.16. Tinklavietėse, kuriose galima atsiskaityti ventais, taip pat TIC medžiagoje naudojamas ventu logotipas.

4.17. Ventspilio ir Ventspilio apylinkės verslininkai gali tapti partneriais, dalyvaujančiais ventus naudojančių atsiskaitymo vietų tinkle.

4.18. Ventu skirta naudoti Ventspilio turistiniuose objektuose kaip nuolaidų kuponas arba kaip suvenyras. Ventus negalima keisti į eurus – Latvijos Respublikoje įvestą oficialią valiutą, o ventų naudotojas negali toliau prekiauti uždirbtu ventu, už kurį gaunamas atlygis“.

5. Mėgstamų dalykų krepšelis ir maršrutai

5.1. Svetainėje prie kiekvieno informacinio vieneto matyti širdelė, kuri yra aktyvus mygtukas.

5.2. Svetainės naudotojams spustelėjus širdelę, galima dominantį informacinį svetainės vienetą atsirinkti kaip mėgstamą, jį po to galima patogiai perskaityti arba atskirai išspausdinti.

5.3. Pažymėtą širdelę spustelėjus dar kartą, ši žyma panaikinama. Kai širdelė suaktyvinta ir informacinis vienetas įkeltas į mėgstamų dalykų krepšelį, širdelė yra visa nuspalvinta, kai ši funkcija neaktyvi – matomas tik geltonas širdies kontūras.

5.4. Su mėgstamų dalykų krepšelio funkcija yra suderinta maršuto formavimo funkcija, maršrutas sudaromas automatiškai, sujungiant punktus tokia tvarka, kokia buvo pažymėti.

5.5. Mėgstamų dalykų išdėstymo tvarką galima pakeisti, tokia ji bus išlaikyta ir spausdinimo metu.

5.6. Išspausdintą informaciją sudaro: objekto pavadinimas, kontaktiniai telefonai ir adresai.

5.7. Mėgstamų dalykų krepšelyje suformuojamas žemėlapis, kuriame paspaudus kiekvieną pasirinktą vietą galima atsidaryti „Google“ saitą.

5.8. Mėgstamų dalykų krepšelyje esanti informacija laikoma tiek ilgai, kiek naudotojui būtina. Svetainės naudotojas turi pats ištrinti turinį ir iš naujo sudaryti mėgstamų dalykų krepšelį.

6. TOP

(TOP piktogramą)

Tai yra geltona piktograma, informuojanti svetainės naudotojus, ko daugiausia ieško kiti, peržiūrėdami svetainės turinį

7. Bendradarbiavimas su įmonėmis

7.1. Skyrelis, kuriame galima užregistruoti profilį ir įkelti su turizmu susijusią informaciją (maitinimas, apgyvendinimas, valčių nuoma ir kt.), skirtą Ventspilui ir jo apylinkėms.

7.2. Skyrelio paskirtis – padėti įmonėms bendradarbiauti su TIC ir pasiūlyti geresnį paslaugų asortimentą Ventspilui ir jo apylinkėms.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Svetainės naudotojai ir informacijos teikėjai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis bei neatlikti veiksmų, kuriais galėtų būti siekiama apeiti, sugadinti svetainės apsaugos sistemas arba sutrikdyti jų veikimą.

8.2. Visi ginčai, kylantys tarp TIC ir asmenų, kurie naudojasi svetaine, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti taikiu būdu, jie sprendžiami kaip nustatyta Latvijos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

8.3. Nauja naudojimosi portalu sąlygų redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo portale momento.

Sekti mus