14°C
15°C

Portaali www.visitventspils.com kasutustingimused

1. Üldtingimused

1.1. Need eeskirjad määravad kindlaks Ventspilsi linna omavalitsuse infokeskuse (edaspidi – TIC) ametlikule veebisaidile/virtuaalsele saatkonnale www.visitventspils.com (edaspidi – portaal) teabe postitamise korra, samuti portaali kasutaja korra. – seda on õigustatud kasutama iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab portaali sisu ja teenuseid (Venti mängud, Koostöö ettevõtetega jne) on õigustatud seda kasutama (edaspidi – kasutaja).

1.2. Portaali kasutustingimused on mõeldud ja siduvad kõigile portaali kasutajatele, sõltumata sellest, kas ta on selle portaali registreeritud kasutaja või mitte.

1.3. Portaali tegevuse eesmärk on teavitada portaali kasutajaid turismiobjektidest, majutuskohtadest, toitlustusasutustest, uudistest, sündmustest, avaldada uudiseid ja ametlikku teavet turismi ja selle tegevuse kohta peamiselt Ventspilsi, Ventspilsi piirkonna, Kurzemi kohta, samuti anda kõigile kasutajatele võimalus teenida kohalikku mitterahalist raha – Venti.

1.5. Portaali tegevust koordineerib ja korraldab TIC. Portaali toimimise tehnilist hooldust teostab Ventspilsi linna omavalitsuse asutus“Ventspils Digitālais centrs” Portaali toimimise ja sisu vastavuse normatiivaktidele, sealhulgas käesolevatele määrustele, tagab portaali toimetaja – TIC-i töötaja (edaspidi – portaali toimetaja).

1.6. Portaali kasutamist loetakse iga kasutaja nõusolekuks käesolevate tingimustega, sh. kõik nendes tehtud muudatused. Iga portaali kasutaja on kohustatud regulaarselt tutvuma portaali kasutustingimustega, et portaali kasutaja oleks õigeaegselt informeeritud neis tehtud muudatustest.

1.7. TIC ei vastuta portaali kättesaadavuse, info jagamise eest portaalis, portaali töös tekkivate tehniliste probleemide eest, samuti portaali kasutaja profiiliandmete muutumise eest, mis on tingitud teise isiku volitamata juurdepääsu tagajärjel.

1.8. TIC ei vastuta mingil moel kahjude eest, mida portaali kasutajad on saanud seoses portaali ja seal pakutavate teenuste kasutamisega.

2. Teabe avaldamine portaalis

2.1. Portaal võib avaldada teavet, mis vastab portaali eesmärgile ja sisule.

2.2. Visi portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un aizsardzības jomā. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot normatīvajos aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes un aizsardzības principus. Lisainfot kasutajate isikuandmete töötlemise kohta leiate siit.

2.3. Saates informatsiooni portaalis avaldamiseks, annab kasutaja TIC-le üle ka selle teabe ja sellega seotud autoriõiguse objektide avaldamise õiguse.

2.4. Iga portaali kasutaja vastutab täielikult kogu teabe eest, mida ta portaali paigutab, sealhulgas, kuid mitte ainult, oma ettevõtte andmed, fotod, videomaterjalid, lingid kõigile ülalnimetatud materjalidele, samuti võtab endale täieliku vastutuse tagajärgede eest. (sh juriidilised), mis tekivad sellise teabe postitamise või saatmise tulemusena.

2.5. Portaali kasutajal on lubatud kasutada portaalis avaldatud teavet mitteärilistel eesmärkidel ilma portaali toimetaja loata, märkides ära viited portaalile ning järgides autoriõiguse seadust ja teisi normatiivakte.

2.6. Portaali kasutajal on võimalus:

2.6.1. esitada küsimus, taotleda portaali vea parandamist,kirjutades e-postile: [email protected] ;

2.6.2. tutvuda, jagade, laadida alla veebilehel avaldatud materjal;

2.6.3. mängida virtuaalseid mänge jaotises Teeni Venti” ja saada teenitud Venti vastavalt käesoleva määruse punktile 4.11. alajaotuses nimetatud kohtades;

2.6.4. koostada oma reisile lemmikkorv ja sobiv marsruut (vt täpsemalt käesoleva määruse p 5);

2.6.5. saada teavet kasutajate poolt enimotsitud objektide kohta (ikoon “TOP”) (vt täpsemalt käesoleva määruse p 6);

2.6.6. lisada info portaali rubriiki – “Koostöö ettevõtetega” (vt täpsemalt käesoleva määruse p 7);

2.6.7. 2.6.7. kooskõlastatult portaali toimetajaga ärilise iseloomuga tegevuste läbiviimiseks (avaldamiseks mõeldud sõnumid – toode või teenus selle potentsiaalsele avalikkusele või tarbijale).

2.7. Portaali kasutajatel on keelatud:

2.7.1. postitada või saata portaali teavet, mis rikub normatiivaktide nõudeid;

2.7.2. keelatud on postitada vale- või kontrollimatut teavet, sealhulgas sellist, mille õigsust ei ole võimalik faktide puudumise tõttu tõendada;

2.7.3. füüsiliste isikute andmed ilma nende nõusolekuta;

2.7.4. teave (sh foto-, video- ja helimaterjalid), mille paigutamine või edastamine rikub kolmandate isikute intellektuaalomandi (autoriõigused jne) õigusi;

2.7.5. iga portaali registreeritud kasutaja on kohustatud mitte avaldama oma portaali juurdepääsuandmeid teistele isikutele;

2.7.6. isiku au ja väärikust riivav teave;

2.7.7. teave, mis kutsub üles vägivallale, rassivaenule või muule ebaseaduslikule tegevusele;

2.7.8. teave, mis on vulgaarne, solvav või muul viisil solvav;

teavet, mis on poliitiline – näiteks võib pidada poliitiliseks agitatsiooniks ja/või laimamiseks;

2.7.10. teave, mis sisaldab arvutiviirusi või on loodud arvuti- või elektroonilise sidetarkvara toimimise (turvalisuse) kahjustamiseks;

2.7.11. teave, millel on rämpsposti (junk mail, spam, chain letter) või kooskõlastamata reklaami iseloomu;

2.7.12. teave, mis on pornograafiline või liiga erootiline;

2.7.13. kogu muu teave, mis mõjutab või võib mõjutada portaali normaalset toimimist ja turvalisust.

2.8. Selle sätte punkti 2.7 leidmine. lõikes 1 nimetatud teabe paigutamisel on TIC-l õigus need andmed viivitamatult kustutada, samuti kustutada selle teabe paigutaja profiil või ajutiselt blokeerida juurdepääs sellele.

2.9. Kõik portaaliga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad eranditult TIC-le. Nende õiguste rikkumise korral kannab süüdlane vastutust vastavalt seadusele ning vastutab täielikult kõigi sellega seoses TIC-le tekitatud kahjude eest.

2.10. Portaali kasutaja on kohustatud tegema kõik, mis on vajalik, et tagada TIC-i õiguslike huvide kaitse („to hold harmless and indemnify”) kõigi kolmandate isikute nõuete või nõuete vastu, mis on TIC-ile esitatud ja mis on mingil viisil seotud kasutamisega. asjaomane kasutaja.

3. Portaali toimetaja õigused ja kohustused

3.1. Portaali toimetajal on õigus kontrollida avaldamiseks esitatud andmete õigsust, õigsust ja objektiivsust ning kahtluse korral jätta see ilma eelneva hoiatuseta avaldamata, samuti kustutada vale- või kontrollimatut teavet sisaldav teave või kui see ei vasta käesolevate reeglite nõuetele, samuti piirata või keelata kasutaja juurdepääsu portaalile ning sel juhul ei kanna selle eest mingit vastutust.

3.2. Oma ülesannete täitmisel on portaali toimetaja toimetuse poolest sõltumatu.

3.3. Portaali toimetaja ja TIC ei vastuta avaldamiseks esitatud teabe tõesuse, täpsuse ja objektiivsuse eest.

3.4. Portaali toimetaja ja TIC ei vastuta portaali kasutajate ja teabeandjate tegevuse eest, mis on rikkunud teiste õiguslikke huve, samuti muudest teabeallikatest taasavaldatud teabe eest.

3.5. Portaali toimetaja on kohustatud avastatud võimalikest normatiivrikkumistest teavitama TICi juhti.

4. Teeni Venti

4.1. Rubriik, kus portaali kasutajad saavad lisaks virtuaalsetele mängude mängimisele tutvuda ka Ventiga ja tutvuda nende vastuvõtukohtadega.

(Ventu logo)
(Ventu logo)

4.2. Venti = Sooduskupong. Venti on Ventspilsi linnas 2011. aastast mitterahaline maksevahend – kohalik rahaühik, mis annab privileege Ventspilsi erinevate puhke- ja meelelahutuskohtade külastamisel. Venti ei asenda Läti rahvusvaluutat – eurot.

4.3. Portaali saavad kasutada kõik selle külastajad, kuid Vente saavad teenida ainult need, kes autoriseerivad jaotises “TeeniVenti”,kasutades mõnda pakutud autoriseerimismeetoditest (sotsiaalvõrgustikud või Google). Kasutaja peab olema üle 13-aastane.

4.4. Praegu on Ventidel 6 erinevat nominaalväärtust: 5; 10; 20; 50; 100 ja 500.Kõigil Venti rahatähtedel on kujutatud Läti väljapaistvate kunstnike loodud lehmi, mida paigutati linnas rahvusvahelise “Ventspilsi lehmaparaadi 2002” raames.

4.5. Auhinnale – Venti – pääsevad kõik portaali registreeritud kasutajad, kes tegutsevad vastavalt portaali kasutusreeglitele.

4.6. Portaali kasutaja kontol kuvatakse iga mängu eest teenitud Ventide summa.

4.7. Maksimaalne Ventide arv kasutajakonto kohta on 2000 Venti. Selle summa täitumisel saab kasutaja portaali tegevustes edasi osaleda, kuid Vente nende eest enam ei maksta. Vente saab kätte kord kuus.

4.8. Venti kursus: 1 EUR = 100 Venti.

4.9. Portaalis registreerumise (uue profiili loomise) eest saavad kasutajad ühekordset preemiat 50 Venti. Iga registreerunud kasutaja saab seda auhinda taotleda ainult üks kord.

4.10. Iga inimene saab registreeruda portaalis ühe korra, samas keeles, kus on mõni pakutavatest suhtlusvõrgustikest.

4.11. Iga portaali registreeritud kasutaja saab kordumatu turvakoodi.

4.12. Portaali registreeritud kasutajad saavad oma unikaalse turvakoodi ja isikut tõendava dokumendi esitamisel vahetada oma virtuaalse teenitud Ventuse reaalsete vastu: TIC (Dārzu tänav 6, Ventspils) või Olümpiakeskuse “Ventspils” hotellis (Lielais prospekt33, Ventspils).

4.13. Teenitud Ventid tuleb välja võtta hiljemalt 24 kuu jooksul pärast nende kättesaamist. Kui nimetatud perioodi jooksul Vente välja ei võeta, kustutatakse need automaatselt kasutaja kontolt.

4.14. Venti saab kasutada mitmes Ventspilsi turismiobjektides sooduskupongidena. Täpsem info maksekohtade kohta on portaali rubriigis “Teeni Venti”. Iga turismiobjekt määrab Ventiemiga kohaldatava allahindluse. Ventide vastuvõtu kogus võib olenevalt aastaajast erineda.

( Infokleebis Venti)

4.15. Kleebised asetatakse Ventide maksepunktidesse.

4.16. Venti logo on lisatud kõikidele Venti maksepunktide kodulehel, samuti TIC materjalides.

4.17. Ventspilsi ja Ventspilsi piirkonna ettevõtjatel on võimalus kandideerida Venti koostööpartneriks ja saada üheks Venti maksepunktiks.

4.18. Venti on mõeldud kasutamiseks Ventspilsi turismiobjektides sooduskupongina või suveniirina. Venti ei ole võimalik vahetada Läti Vabariigis kasutusele võetud ametliku valuuta – euro vastu ning ventuse kasutaja ei tohi teenitud ventusega edasi kaubelda, mille eest saab tasu.

5. Lemmikute korv – Marsruudi koostaja

5.1. Portaalis peegeldub iga paigutatud teabe kõrval süda, mis on aktiivne nupp.

5.2. Südamemärgiga on portaali kasutajatel võimalus valida lemmikute ostukorvist huvipakkuv portaali sisu ja seda siis vaadata, samuti eraldi välja printida.

5.3. Märgitud südame saab tühistada ka seda uuesti puudutades. Kui süda on lemmikute ostukorvis aktiivne, siis on see nupp täidetud,kui mitteaktiivne ainult kollane südamekontuur.

5.4. Lemmikute korvi lisafunktsiooniks on marsruudi koostaja, see luuakse automaatselt lemmikute märkimise järjekorras.

5.5. Lemmikute nummerdamisjärjekorda on võimalik muuta ja seejärel kasutada neid ka trükituna.

5.6. Teave koos objekti nime, kontaktnumbri ja aadressiga kajastub trükitud kujul.

5.7. Lemmikute ostukorvi luuakse kaart, kust saab igale valitud kohtadele klikates google’i juhiseid.

5.8. Infot lemmikute ostukorvis säilitatakse seni, kuni kasutaja seda vajab. Portaali kasutaja peab uue lemmikute nimekirja koostamiseks ise lemmikute ostukorvi sisu kustutama.

6. TOP

(TOP ikooni)

See on kollane ikoon, mis annab portaali kasutajatele teada, mida portaali sisust enim otsitakse

7. Koostöö ettevõtetega

7.1. Jaotis, kuhu on võimalik registreerida Ventspilsi ja Ventspilsi piirkonna turismivaldkonnaga (toitlustus, majutus, paadirent jne) seotud ettevõtte profiil ja paigutada infot.

7.2. Jaotis on mõeldud ettevõtjatele, kes soovivad teha TIC-ga koostööd ja luua Ventspilsi linnale ja maakonnale paremat teenuste valikut.

8. Lõplikud tingimused

8.1. Portaali kasutajad ja teabepakkujad on kohustatud tutvuma käesolevate reeglitega ja neid järgima, samuti mitte tegema portaali turvasüsteemidele suunatud toiminguid eesmärgiga kahjustada või häirida portaali turvasüsteeme.

8.2. Kõik vaidlused, mis TICi ja portaali kasutajate vahel seoses käesolevate tingimustega tekivad, lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu sel viisil lahendada, lahendatakse need vastavalt Läti Vabariigi määrustele.

8.3. Portaali kasutustingimuste uus versioon jõustub selle portaalis avaldamise hetkest.

Järgnege meile