20°C
17°C
只在夏季开放!

照片作者 Miķeļbākas foto arhīvs

露營區設有季節性咖啡館。

总桌数和座位数:

  • 表 數量: 8

  • 總席位:59

更多信息:

  • 与行人友善

  • 无线互联网 (Wi-Fi)

只在夏季开放!
+371 27884438
[email protected]
www.mikelbaka.lv

Miķeļtornis, Tārgales pagasts, Ventspils novads

HXW7+WV Miķeļtornis, Tārgales pagasts, Latvija

文茨皮尔斯及其周边的时事日历

订阅我们